Textul proiectului de lege privind Institutul pentru promovarea valorilor naţionale „Regele Mihai I”

Lege

privind înfiinţarea Institutului pentru promovarea valorilor naţionale „Regele Mihai I”

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Se înfiinţează Institutul pentru promovarea valorilor naţionale „Regele MIHAI I”, denumită în continuare institutul, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică.

(2) Sediul Institutului este Palatul Elisabeta, situat în Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 28, sector 1, Bucureşti. Sediul este dat în folosinţă gratuită de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(3) Institutul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Institutului.

(4) Institutul are siglă proprie, sigiliu şi poate arbora şi folosi un steag propriu. Institutul aprobă modelul steagului propriu, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, cu avizul consultativ al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. Forma şi dimensiunile, precum şi arborarea şi folosirea steagului propriu, se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.

Art. 2. – (1) Activitatea Institutului constă în iniţierea, organizarea şi dezvoltarea de programe şi proiecte în vederea îndeplinirii următoarelor obiective:

a) promovarea tradiţiilor, obiceiurilor şi simbolurilor istorice naţionale ale suveranităţii şi identitaţii naţionale, a persoanelor şi realizărilor de valoare din domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv, economic şi diplomatic;

b) promovarea unor evenimente cu semnificaţie istorică şi a unor programe de dezvoltare pe termen mediu şi lung;

c) susţinerea dezvoltării socio-culturale, sportive şi educaţionale pe plan local, regional, naţional şi internaţional;

d) recunoaşterea meritelor şi susţinerii elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, pentru a atinge excelenţa, inclusiv prin acordarea de burse şi premii acordate din venituri proprii, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare;

e) promovarea, în consultarea şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, a imaginii României, investiţiilor şi a turismului, a artei, ştiinţei, educaţiei şi a monumentelor istorice faţă de personalităţi, investitori şi instituţii din străinătate.

(2) Pentru realizarea obiectului de activitate, Institutul derulează următoarele activităţi atât în ţară, cât şi în străinătate, acestea din urmă cu consultatea şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe:

a) realizează şi publică studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea premiselor obiectului de activitate;

b) organizează în ţară sau în străinătate proiecte sau programe de dezvoltare în domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv şi economic şi participă la proiecte sau programe similare organizate de alte instituţii sau entităţi, în ţară sau în străinătate;

c) organizează reuniuni şi colocvii naţionale sau internaţionale, în ţară sau în străinătate;

d) participă la evenimente şi manifestări ştiinţifice, culturale, educaţionale, sportive, economice, diplomatice şi religioase, organizate de alte autorităţi şi instituţii, în ţară şi în străinătate;

e) stabileşte şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu instituţii, organizaţii şi personalităţi din ţară şi din străinătate;

f) finanţează editarea, reeditarea şi publicarea, pe orice tip de suport, de cărţi, studii, articole, colecţii de documente scrise, fotografice şi vizuale.

(3) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (2), prin derogare de la dispoziţiile dreptului muncii, Institutul încheie convenţii civile de colaborare sau de prestări de serviciu cu personalităţi de prestigiu din ţară şi străinătate, specialişti şi experţi independenţi, cadre universitare şi cercetători din cadrul universităţilot din ţară şi din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române şi al altor institute sau centre de pregătire profesională din ţară sau străinătate.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Institutul colaborează cu Preşedintele României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Academia Română, Institutul Cultural Român, Arhivele Naţionale, cu alte ministere şi instituţii guvernamentale, cu instituţii de învăţământ superior publice sau private, din ţară sau din străinătate, cu autorităţi locale, institute culturale sau de cercetare din ţară sau din străinătate, precum şi cu uniuni de creaţie, asociaţii şi organizaţii ale societăţii civile care au ca scop promovarea valorilor naţionale ale României, pe baza unor parteneriate, acorduri de cooperare sau contracte cu titlu gratuit sau oneros, încheiate în condiţiile legii.

(5) Ministerul Afacerilor Externe, prin Direcţia Protocol, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare din străinătate, sprijină realizarea activităţilor Institutului din străinătate, pe baza unui protocol de colaborare încheiat în acest scop.

(6) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Institutul poate folosi, fără plata vreunei chirii şi cu prioritate, spaţiile istorice din corpul central al Palatului Regal situat în Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, respectiv Sufrageria Regală, Scara Voievozilor şi Sala Tronului, aflate în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României.

(7) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale, Institutul poate prelua în custodie, cu titlu de împrumut, de la instituţii publice din ţară sau din străinătate, precum şi de la alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile dreptului comun, bunuri culturale mobilare clasate, pe care acestea din urmă le deţin în proprietate sau în administrare, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/200 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Institutul va suporta costurile de transport şi asigurare a bunurilor mobile împrumutate.

(8) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Institutul poate să contracteze, în condiţiile legii, prestarea unor servicii cu prestatori din sectorul public sau privat în domeniul său de activitate.

(9) Institutul poate dobândi bunuri mobile sau imobile, cu respectarea condiţiilor legale.

Art. 3. – (1) Conducerea Institutului este asigurată de directorul Institutului, numit pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii, fără a exista o limită a numărului de mandate succesive îndeplinite de o persoană.

(2) Directorul Institutului este numit şi revocat din funcţie de către plenul Senatului României, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, la propunerea Custodelui Coroanei Române, care este desemnat potrivit Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Propunerea Custodelui Coroanei României este transmisă Biroului permanent al Senatului, care o înaintează Comisiei pentru cultură şi media din cadrul Senatului, în vederea audierii candidatului propus.

(4) În urma audierii, Comisia pentru cultură şi media a Senatului va întocmi un aviz consultativ, motivat, pe care îl va prezenta în şedinţa plenului Senatului care aprobă numirea în funcţia de director al institutului cu votul majorităţii senatorilor prezenţi.

(5) Funcţia de director al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.

Art. 4. – (1) Directorul exercită următoarele atribuţii principale:

a) organizează şi conduce întreaga activitate a Institutului;

b) reprezintă Institutul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române şi străine;

c) încheie în numele institutului acte juridice, potrivit legii;

d) încheie contractul individual de muncă cu personalul din aparatul de lucru al Institutului;

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(3) Directorul este ordonator terţiar de credite.

(4) Directorul îşi poate delega atribuţiile către un director adjunct desemnat de acesta din cadrul personalului din aparatul de lucru.

(5) Pe lângă directorul Institutului funcţionează un Consiliu de onoare format din maximum 9 membri. Membrii Consiliului de onoare sunt personalităţi de prestigiu în domeniul lor de activitate, din ţară sau din străinătate. Consiliul de onoare contribuie la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung şi a programelor anuale de activitate ale Institutului. Directorul Institutuui este membru de drept al Consiliului şi prezidează şedinţele Consiliului de onoare.

(6) Componenţa, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Consiliului de onoare se aprobă prin ordin al directorului Institutului. Membrii Consiliului de onoare nu sunt remuneraţi, activitatea acestora în cadrul Consiliului având un rol onorific. Calitatea de membru al Consiliului de onoare nu este incompatibilă cu nicio altă funcţie publică sau demnitate publică.

Art. 5. – (1) Bugetul Institutului se elaborează pe bază de programe sau proiecte anuale. Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului României.

(2) Institutul poate desfaşura proiecte complementare celor prevăzute în programul anual, la propunerea Consiliului de onoare sau a directorului Institutului, prin accesarea de proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile, în condiţiile legii.

(3) Veniturile proprii se obţin din activitaţi realizate direct de Institut:

a) studii şi cercetări, proiecte sau programe, finanţate sau cofinanţate, în condiţiile legii, inclusiv din fonduri europene;

b) editarea, reeditarea şi vânzarea pe orice tip de suport, de cărţi, articole, colecţii de documente scrise, fotografice şi audiovizuale, publicaţii şi lucrări de specialitate;

c) prestări de servicii, consultanţă etc.;

d) exploatarea bunurilor pe care le are în proprietate sau în administrate, în condiţiile legii;

e) încheierea de contracte şi acorduri de colaborare cu persoane fizice sau juridice;

f) alte activităţi specifice.

(4) Venituri proprii se pot obţine şi din sponsorizări şi/sau donaţii, în condiţiile legii.

(5) Libertaţile de orice fel, inclusiv legatele, vor pute afi acceptate, potrivit legii, numai dacă nu sunt grevate de condiţii sau sarcini care ar afecta autonomia Institutului sau e de natură să-i impună o conduită morală contrară obiectului de activitatea şi scopurilor stabilite prin prezenta lege.

(6) Institutul poate primi folosinţa temporară şi gratuită a unor bunuri de la orice entitate publică sau privată, în condiţiile legii.

Art. 6.- (1) Bugetul anual al Institutului nu poate fi mai mic de 4.000.000 lei şi va fi alocat de la bugetul de stat sub forma de subvenţii, prin bugetul anual al Senatului României, pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital.

(2) Suma alocată potrivit alin. (1) se prevede distinct în bugetul Senatului şi se actualizează, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(3) În funcţie de programele şi proiectele derulate sau de modificările legislative intervenite în privinţa cheltuielilor de personal, bugetul anual aprobat al Institutului poate fi suplimentar prin rectificări bugetare pe parcursul anului.

Art. 7. – (1) Activitatea Institutului se realizează prin aparatul propriu de lucru, astfel cum este prevăzut în organigrama înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta Lege sau prin colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.

(2) Statul de personal, structura posturilor pe compartimente şi fişa postului se aprobă prin Ordin al Directoratului.

(3) Încadrarea personalului Institutului se face pe bază de examen, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului. Detaşarea şi delegarea personalului în cadrul Institutului este permisă în condiţiile legii.

(4) Numărul maxim de posturi salarizate pentru personalul contractual este 20.

(5) Salarizarea personalului Institutului se face conform prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aplicabile personalului contractual al Senatului.

Art. 8. – Institutul transmite Biroului Permanent al Senatului României, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, un raport scris anual de activitate şi contul de execuţie bugetară pentru anul anterior, în scop de informare.

Art. 9. – (1) Se autorizează Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” să transmită Institutului, în folosinţă grauită, imobilul prevăzut la art. 1 alin. (2), să asigure anual resursele financiare şi orice alte mijloace necesare pentru întreţinerea, reparaţiile capitale şi curente, orice alte măsuri de conservare şi administrare, în condiţiile legii. Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” are obligaţia de a asigura imobilul pentru riscuri generale.

(2) Predarea şi primirea imobilului se realizează în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Senatului privind numirea în funcţia de director al Institutului, pe bază de protocol de predare-primire, semnat între cele două entităţi.

(3) Institutul poate încheia în nume propriu contractele de furnizare a utilităţilor şi serviciilor aferente utilizării imobilului prevăzut la art. 1 alin (2).

(4) Se autorizează Guvernul să modifice destinaţia atribuită imobilului prevăzut la art. 1, prin Hotărârea Guvernului nr. 478 din 12 aprilie 2006, privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă, pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, unor imobile de proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oificial al României, Partea I, nr. 348 din 18 aprilie 2006.

Art. 10. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se va finaliza procedura de numire în funcţie a Directoruui Institutului, conform art. 3 din prezenta lege. Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezenta lege, precum şi orice modificare ulterioară a acestora vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru opozabilitate faţă de terţi, până la data sesizării Biroului permanent al Senatului, cu propunerea de numire în funcţia de Director al Institutului.

Art. 11. – În termen de 30 de zile de la numirea în funcţie, directorul Institutului aprobă prin ordin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului.

Art. 12.-Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

3 comentarii la &8222;Textul proiectului de lege privind Institutul pentru promovarea valorilor naţionale „Regele Mihai I”&8221;

 1. Interesant ! Seara frumoasa ! Sunt de acord . Ce trebuie sa fac, mai departe.? Respect si consideratie!

  lun., 9 sept. 2019, 14:40 Monarhia Salvează România a scris:

  > redactie posted: „Lege privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea > valorilor naţionale „Regele Mihai I” Parlamentul României adoptă prezenta > lege. Art. 1. – (1) Instituţia pentru promovarea valorilor naţionale > „Regele MIHAI I”, denumită în continuare instituţia, e” >

 2. Buna seara,

  Mai exista noutati cu privire la acest proiect de lege?
  De peste mai mult de jumatate de an, onorata Comisie Juridica a Camerei Deputatilor nici macar nu binevoieste sa-l includa pe ordinea de zi, in conditiile in care termenul raportului era 21 februarie 2019. E drept ca respectiva Comisie nici nu prea se omoara cu munca, de la inceputul actualei sesiuni parlamentare fiind convocate doar doua sedinte. Sau daca nu este vorba de proiecte de lege care vizeaza terenuri, paduri, cadastre etc., care constituie principalele domenii de interes ale parlamentarilor nostri, nu prezinta interes pentru dansii?

  Va multumesc!

  Cu stima deosebita!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s